Հաշվետվություն, մշտադիտարկում

Հրապարակվել է ԲԿԳ հայաստանյան գործընթացների մասին ժողովածու

24.11.2014

Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբի նախաձեռնությամբ հրապարակվել է «ԲԿԳ-Հայաստան. Ծրագրի զարգա-ցումները 2012-13 թթ. և 2014-2016 թթ.-ի Գործողությունների ծրագիրը» ժողովածուն: Այն երկլեզու է՝ հայերեն և անգ-լերեն, և պարունակում ԲԿԳ հայաստանյան գործընթացների մասին մանրամասն տեղեկու-թյուն՝ սկսած նախաձեռնու-թյանը Հայաստանի անդա-մակցությունից՝ 2011 թ.-ի հոկ-տեմբեր, մինչ 2014 թվականը՝ Գործողությունների երկրորդ ծրագիրը: Այստեղ տեղ են գտել նաև գործընթացում շրջա-նառված բոլոր փաստաթղթերը: Ժողովածուն հրապարակվել է Ասպարեզ ակումբի կողմից իրականցրած «Հանրային իրազեկում և մասնակցություն Բաց կառավարման գործընկերության (OGP) հայաստանյան ծրագրին» Քաունթերփարթ Իթերնեշնլ կազմակերպության և ԱՄՆ ՄԶԳ ֆինանսավորմամբ:

ԲԿԳ-Հայաստան ժողովածուն

← Վերադառնալ